Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.klece.eu, provozovaném Ing. Marie Skácelová, fyzickou osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsanou u Úřadu města Opavy, jednací č.:94/1/3351, s místem podnikání Raduň, Gudrichova 93, PSČ 747 61 Raduň, IČO: 622 88 423.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Ing. Marie Skácelová, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 
Základní pojmy
 
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Dodavatel (prodávající) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Kupující, který není spotřebitel, je osoba jednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Registrace a objednávka
  
 
Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí je dodavatel povinen neprodleně potvrdit spotřebiteli, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku
 
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.
Právo odstoupit od smlouvy nelze, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží.
Odstoupení a zboží zasílejte na:
Ing. Marie Skácelová
Gudrichova 93
Raduň 74761
  
Cena zboží
 
Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní
a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
 
Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
 
1. Způsoby platby
* dobírka
* hotově při převzetí
 
2. Přepravné
* Česká pošta
* Osobní převzetí
 
 
3. Expediční lhůty
* Doba expedice je uvedena u každého zboží, ale snažíme se tuto dobu zkrátit.
* Internetový obchod www.klece.eu si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že je u zboží poznámka "Většinou skladem" a vyskytnou se nepředvídatelné události, zejména pokud zboží není na skladem. V takovém případě Vás budeme o tomto informovat emailem, nebo telefonicky.
* Objednávku evidujeme minimálně 1 měsíc. Pokud po této době není možné zboží dodat, tak ji stornujeme z důvodu nedostupnosti zboží.
* Pokud máme připraveno k odeslání více než 50% zboží a v sumě více než 60% z celkové částky objednávky, zašleme zboží. Samozřejmě vše za předpokladu, že k takovému postupu dá spotřebitel svolení.
 
 
 
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 
Závěrečná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2011. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
Barva na fotkách je pouze ilustrační.
 
Reklamační řád
 
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
 
Záruční doba
 
Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující
případy:
- zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly,
- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy 4a) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 
- Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.
 
Uplatnění reklamace
 
1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do druhého dne od převzetí zboží.
 
2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.klece.eu reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně, nebo e-mailem.
* Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
Ing. Marie Skácelová
Gudrichova 93
74761 Raduň
* Písemné oznámení prostřednictvím emailu na adrese:
 info@klece.eu
a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží na adresu sídla provozovatele.
 
3. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail /je-li k dispozici/, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla, pokud to jde zjistit.
 
4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit /sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod/.
 
5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit nákupní doklad sloužící jako záruční list.
 
6. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.
 
7. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

8.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.